facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Защита на дисертационен труд на Кристина Тодорова Павлова от Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

Вторник, 31 Октомври 2017

На 14.11.2017 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Синтез на алгоритми за оптимално управление на транспортна система” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” на Кристина Тодорова Павлова.

Научно жури:

  • акад. Иван Попчев – рецензия
  • акад. Васил Сгурев – рецензия
  • проф. д.н. Стоян Стоянов – ХТМУ-София – становище
  • доц. д.н. Даниела Борисова – ИИКТ-БАН – становище
  • проф. д.т.н. Тодор Стоилов (научен ръководител) – становище

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Материалите са публикуване на сайта на ИИКТ – БАН: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html